Hajalan Hirvimiesten säännöt


                                                            1 §

Jaoston nimi on Hajalan Hirvimiehet ja sen kotipaikkakunta on Salo.

                                                            

Jaoston tarkoituksena on toimia Hajalan Metsästysseura ry:n jaostona ja huolehtia alueen 

hirvenmetsästyksestä.

                                                            

Jaosto toimii taloudellisesti täysin itsenäisesti vastaten kuluistaan. Tilit päätetään vuosittain ja 

hyväksytään maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa.

                                                            

Jaoston päättävä elin on jaoston kokous. Jaoston kokous pidetään vähintään kahdesti 

vuodessa(maaliskuussa ja syyskuussa), mutta tarvittaessa se voidaan kutsua muutoinkin kokoon jaoston 

hallituksen tai vähintään 1/5 jaoston jäsenten kirjallisesta esityksestä.                             

                                                            

Jaoston maaliskuun kokouksessa hyväksytään tilit ja toimintakertomus, esitellään 

toimintasuunnitelma, valitaan jaoston hallitus sekä päätetään tulevan kauden 

lupahakumenettelystä. Syyskuun kokouksessa käsitellään jäsenasiat sekä sovitaan metsästyksen 

käytännön toimenpiteistä.            

                                                            

Jaoston kokous valitsee keskuudestaan metsästyksen johtajan, varajohtajat, lihamestarin ja 

rahaston hoitajan. Nämä henkilöt muodostavat jaoston hallituksen, joka huolehtii käytännön 

toiminnasta, sekä valmistelee vuosikokouksen asiat. Lisäksi jaoston kokous valitsee 

tilintarkastajan, joka voi olla myös jaostoon kuulumaton henkilö.

                                                            

Jaostoon hyväksyttävien uusien jäsenten tulee olla Hajalan Metsästysseura ry:n jäseniä. Uusi 

jäsen otetaan kolmen vuoden koeajaksi, minkä aikana jäsenyys voidaan purkaa kummankin 

osapuolen toimesta. Jäsenyyden purkamisesta päättää jaoston kokous. Koeaikana jäsen on 

mukana puolella lihaosuudella.


Uuden jäsenen tulee maksaa liittymismaksuna jaoston vuosikokouksessa päättämä 

euromääräinen summa. Samoin hän on velvoitettu osallistumaan muiden jäsenten kanssa 

kerättäviin maksuihin. Tällöin hänen maksuosuutensa on puolet varsinaisen jäsenen 

maksuosuudesta. Jos jäsen eroaa tai erotetaan jaostosta , hänelle ei palauteta liittymismaksusta 

osuutta.

                                                            

Hajalan Hirvimiesten jäsenen tulee ennakolta tutustua hirvenmetsästystä koskeviin lakeihin ja 

asetuksiin sekä erillisiin ohjeisiin.

                                                            

Jäseneksi valittavan on oltava luonteenominaisuuksiensa, metsästystaitonsa ja –kokemuksensa 

puolesta ko metsästykseen sovelias. Lisäksi hänen on omattava sellainen aseenkäsittelytaito, että 

hänet voidaan jaoston jäseneksi hyväksyä. Valitulla ei saa olla metsästysrikkomusta kolmelta 

edelliseltä vuodelta.

                                                            10§

Mikäli jaostoon valitulla ei ole aikaisempaa kokemusta hirvieläinten metsästyksestä, tulee hänen 

ensin osallistua kaksi vuotta peurajahtiin.

                                                            11§

Vieraiden osallistumisesta metsästykseen tai heidän mahdollisesta osuudesta saaliiseen 

päätetään jaoston kokouksessa.

                                                            12§

Jokaisen jaoston jäsen on velvollinen osallistumaan riistanhoitotyöhön, liikenneonnettomuudessa 

loukkaantuneen hirvieläimen jatkokäsittelyyn tai muihin metsästystä varten tarvittaviin 

toimenpiteisiin. Ellei jäsen osallistu edellä mainittuihin toimenpiteisiin, tulee hänen korvata ne 

rahallisesti jaoston vuosikokouksessa päätettävällä summalla.

                                                            13§

Jäsenen tulee osallistua joka vuosi vähintään kahteen valvottuun hirviammuntatilaisuuteen.                                                     

                                                            14§

Jokainen hirviseurueen jäsen (ellei toisin ole päätetty) on velvollinen osallistumaan jahtiin. Viralliset 

jahtipäivät ovat aloituspäivä ja sitä seuraavat lauantait ja sunnuntait. Poissaolopäiväksi lasketaan 

päivä, jos ao. henkilö osallistuu jahtiin vain puolet jahtipäivän pituudesta. Jahdista poistumisesta on 

aina ilmoitettava metsästyksen johtajalle. Jäsenen on osallistuttava jahtiin vähintään puolet 

virallisten jahtipäivien määrästä. Jos ehto ei täyty, jäsenen on maksettava jaostolle 

vähimmäisvaatimuksen ylittävästä poissaolopäivästä jaoston kokouksen määrittelemä sakko. 

Poissaolopäivistä jäsen ei menetä lihaosuuttaan.

                                                            15§

Lihanjako suoritetaan jaoston kokouksessa vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatajan osuus 

saalista on sovittu jako-osuus sekä pää sarvineen ja nahka. Ellei kaataja halua ottaa nahkaa, niin 

sen taloudellinen hyöty tulee jaoston haltuun.

                                                            16§

Hirven kaatuessa maanomistajan osuus on aikuisesta hirvestä n. 10 kg ja vasasta n. 5 kg. Hirven 

kaatuessa jaostoon kuuluvan maanomistajan maalle, jaetaan osuudesta puolet naapurin 

maanomistajille ja toinen puolikas jää maanomistajan käyttöön.

                                                            17§

Jos jaoston jäsenenä on samasta ruokakunnasta useampi henkilö, kuuluu heille yhteensä yksi 

lihaosuus ja yksi maksuosuus.

                                                            18§

Metsästyksen johtajalla on oikeus välittömästi rangaista rikkomuksista. Sanktiot ovat huomautus, 

kirjallinen varoitus, ampumisoikeuden menetys määräajaksi, erottaminen hirvijahdista määräajaksi 

ja erottaminen jaoston jäsenyydestä pysyvästi. Erottamisesta on säädetty 7 §.

                                                            19§

Metsästyksen johtajia koskevat rikkomukset ja valitukset heidän määräämistään rangaistuksista 

käsittelee jaoston kokous. Jaoston kokouksen päätettäväksi voidaan ottaa myös muita sinne 

jäsenten esittämiä tai hallituksen valmistelemia asioita.

                                                            20§

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää jaoston kokouksessa 2/3 –enemmistöllä.

                                                            21§

Jaoston purkamisesta on päätettävä jaoston kahdessa perättäisessä kuukauden kuluessa 

pidettävässä kokouksessa. Samalla on päätettävä jaoston omaisuuden jakamisesta jaoston 

jäsenten tai Hajalan Metsästysseuran hyväksi. Purkupäätös edellyttää ¾-enemmistöä.