Hajalan Metsästysseura ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi: Hajalan Metsästysseura ry

Kotipaikka : Salo

Yhdistys on perustettu maaliskuun 15p: nä 1934 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa vuokraamillaan maillaan järkiperäistä metsästystä ja 

riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltoimintaa.
SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1.    hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2.    suorittamalla riistanhoitotyötä;
3.    valvomalla alueellaan tapahtuvaa metsästystä;
4.    seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5.    huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6.    kouluttamalla jäseniään;
7.    järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten
       seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8.    edistämällä metsästyskoiratoimintaa
9.    omistaa tai vuokrata seuran toimintaa tukevia rakennuksia tai kiinteistöjä

 


SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 

noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä asuu seuran vuokraamalla alueella. Lisäksi seuran 

kokous voi hyväksyä varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran vuokraamien alueiden ulkopuolella asuvat 

maanomistajat ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat vuokranneet maansa seuralle.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä 

koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan päätöksellä kutsua henkilö, joka on

huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuralla on mahdollisuus myöntää viiden vuoden kestoisia kannatusjäsenyyksiä yrityksille, yhteisöille tai 

henkilöille, jotka haluvat tukea seuran toimintaa taloudellisesti kannatusjäsenmaksun avulla. 

Kannatusjäsenmaksun määrittelee seuran johtokunta aina yhdeksi viitivuotiskaudeksi kerrallaan. 

Kannatusjäsenellä ei ole metsästykseen tai muuhun toimintaan liittyviä oikeuksia. Kannatusjäsenellä on oikeus 

saada nimensä näkyviin seuran mahdollisesti tekemiin julkaisuihin.


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä metsästystä harjoittaessaan ja 

muussa toiminnassaan, sekä suorittamaan seuran varsinaiseksi jäseneksi liittyessään 

liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden ja maksun ajankohdan seuran 

talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat 

oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi että koejäsen voi metsästää 

ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsen ei voi liittyä jäseneksi peura- eikä 

hirvijaostoon.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle 

tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi.SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1.    laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2.    toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3.    rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4.    toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 

asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta 

jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista 

hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta 

omaisuudesta.
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmikuussa ja 

kesäkokous heinäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu 

varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää 

ennen seuran talvikokouksessa päätettävällä tavalla joko lehti-ilmoituksella, postitse tai 

sähköpostitse.
TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
       ääntenlaskijaa,
2.    Todetaan kokouksen laillisuus,
3.    Hyväksytään työjärjestys,
4.    Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta
       ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6.    Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7.    Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8.    Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä vaali alkaneelle
       toimintavuodelle,
9.    Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
10.    Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11.    Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12.    Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
         kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
13.    Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, jolloin vähintäin kahden
         kolmasosan 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
14.    Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15.    Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
         ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16.    Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry: lle ja Salon Seudun
         riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä,
17.    Päätetään kokousten kutsutavasta 8§ mukaisesti,
18.    Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
         päätöstä.

 
10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.
Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.


11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo 

siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen 

pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden 

kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 

§:ssä on määrätty.


12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä 

pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen 

tarkastajien tarkastettava.


13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista 

koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme 

neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 

Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään 

kuukautta ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle 

viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.


15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa 

edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu 

puheenjohtaja, sekä kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) jäsentä. 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunnan jäsenten erovuoroisuus 

valitaan ensimmäisellä kerralla arvan perusteella, jolloin puolet johtokunnan jäsenistä eroaa.  Tämän 

jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä 

hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, 

mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin 

nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä 

vaatii.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin 

ja taloudenhoitajan.


16 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


17§

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1.    toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen
       ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2.    olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3.    suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
       tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4.    vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot
       ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5.    vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6.    vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7.    nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n vuosikokoukseen, ellei
       seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8.    vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9.    pitää seuran jäsenluetteloa;
10.    hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11.    hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12.    valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13.    päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä
         muista huomionosoituksista;
14.    tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä;
15.    kieltää metsästys rikkomuksen tehneeltä henkilöltä määräajaksi, tai rajoittaa hänen
         metsästysoikeutensa käsittämään vain osan seuran aluetta;
16.    ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii;
17.    vastata yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista;

 
18 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset 

vahvistetaan seuran kokouksissa.


19 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti 

johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään 

Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen 

Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirille ja Salon Seudun riistanhoitoyhdistykselle.


20 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.