Peurajaoston säännöt


                                                            

Jaoston nimi on Hajalan Metsästysseura ry:n Peurajaosto ja sen kotipaikka on Salo.

                                                            2 §

Jaoston tarkoituksena on toimia Hajalan Metsästysseura ry:n jaostona ja huolehtia alueen 

peurakannan kehityksestä, talviruokinnasta ja metsästyksestä.

                                                            

Jaosto toimii taloudellisesti täysin itsenäisenä vastaten kuluistaan. Tilit päätetään vuosittain ja 

hyväksytään helmikuussa pidettävässä metsästysseuran kokouksessa.

                                    

Peurajaoston syyskokous hyväksyy jaoston uudet jäsenet.  Jäseneksi voidaan hyväksyä vain 

seuran varsinainen jäsen. Uusi jäsen otetaan kolmen vuoden koeajaksi, minkä aikana jaoston 

kokous tai jäsen ehdokas itse voi purkaa jäsenyyden. Koeaikana jäsenellä on oikeus täyteen 

lihaosuuteen. Jaoston kokous päättää jäsenen erottamisesta. Seuran koejäsenen osallistumisesta 

metsästykseen päättää jaoston kokous.

                                                            

Jäseneksi valittavan on oltava luonteenominaisuuksiensa, metsästystaitonsa ja – kokemuksensa 

sekä aseenkäsittelytaitonsa puolesta kyseiseen metsästykseen sovelias. Valitulla ei saa olla 

metsästysrikkomusta kolmelta edelliseltä vuodelta.

                                                            

Jokainen jaoston jäsen on velvollinen osallistumaan riistanhoitotyöhön, jotka muodostuvat riistan 

talviruokinnasta ja sen hankinnasta. Jäsenen riistanhoitovelvoitteet päätetään vuosittain jaoston 

syyskokouksessa

                                                            

Uusi jäsen on velvoitettu osallistumaan yhdenvertaisesti muiden jäsenten kanssa kerättäviin 

maksuihin, jotka muodostuvat mm. lupamaksuista ja riistan talviruokinnasta aiheutuneista kuluista. 

Velvoite ei kuitenkaan ole takautuva aiemmin syntyneisiin kuluihin nähden. Maksu vahvistetaan 

jaoston syyskokouksessa.

                                                            

Jaoston kokous valitsee keskuudestaan metsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia. 

Rahaston hoitajana toimii Hajalan Metsästysseura ry:n rahastonhoitaja. Lisäksi jaoston kokous voi 

valita keskuudestaan lihamestarin. Jaoston hallituksen muodostavat metsästyksen johtaja, 

varajohtajat, rahastonhoitaja, sekä lihamestari(jos valittu). Jaoston kokouksen asiat valmistelee 

jaoston hallitus. Peurajaoston asioista raportoidaan Hajalan Metsästysseura ry:n kokouksissa.

                                                            

Vieraiden osallistumisesta jahtiin päättää jaoston hallitus.

                                                            10§

Jaoston kokous päättää ylläpidettävistä talviruokintapaikoista ja vastuuhenkilöistä. Talviruokintaa 

ei saa lopettaa keväällä ilman seuran riistanhoitotoimikunnan lupaa. Talviruokintaa ei saa lopettaa 

keväällä ilman jaoston hallituksen lupaa.

                                                            11§

Luotiaseella peuranmetsästykseen osallistuvan jäsenen tulee osallistua vuosittain vähintään 

yhteen valvottuun harjoitusammuntaa tai suorittaa hyväksytysti peuranmetsästykseen oikeuttava 

ampumakoe.

                                                            12§

Jokainen peurajaostoon kuuluva jäsen on velvollinen osallistumaan jahtiin. Ellei jäsen jahtikauden 

aikana osallistu jahtiin tai sovittuihin riistanhoitovelvoitteisiin, katsotaan hänen menettäneen 

lihaosuutensa. Jahti toteutetaan pääsääntöisesti kyttäysmenetelmää käyttäen, mutta metsästys 

voidaan toteuttaa myös muulla jaoston kokouksen päättämällä tavalla.  Ennen jahtiin menoa ja 

sieltä poistuessaan on jäsen velvollinen ilmoittautumaan metsästysryhmänsä johtajalle. 

Peuramaksu on oltava suoritettu ennen jahtiin menoa. Mahdollisen ohilaukauksen tai haavoituksen 

ilmoitus tulee tehdä ryhmän - ja metsästyksen johtajalle välittömästi.

                                                            13§

Lihanjako suoritetaan jaoston kokouksessa vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Kaatajan osuus 

saaliista on sovittu jako-osuuden lisäksi pää sarvineen ja nahka. Ellei kaataja halua ottaa nahkaa, 

niin sen taloudellinen hyöty tulee jaoston haltuun.

                                                            14§

Jaoston hallituksella on oikeus välittömästi rangaista jaoston jäsentä sääntö- ja /tai 

metsästysrikkomuksesta. Sanktiot ovat huomautus, varoitus, peuranmetsästysoikeuden 

menettäminen määräajaksi, erottaminen peurajahdista määräajaksi ja erottaminen jaoston 

jäsenyydestä pysyvästi. Viimemainitusta voi tehdä päätöksen vain seuran kokous.

                                                            15§

Metsästyksen johtajia koskevat rikkomukset ja valitukset heidän määräämistään rangaistuksista on 

esitettävä jaoston kokoukselle. Seuran kokouksen päätettäväksi voidaan ottaa myös 

muut vakavimmat rikkomukset sekä muita sinne esitettyjä ja jaoston hallituksen valmistelemia asioita.

                                                            16§

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää jaoston kokouksessa 2/3 enemmistöllä.

                                                            17§

Jaoston purkamisesta on päätettävä jaoston kahdessa perättäisessä kuukauden kuluessa 

pidettävässä kokouksessa. Purkupäätös edellyttää ¾ enemmistöä.